விளையாட்டு சங்கங்கள் மற்றும் சம்மேளனங்களின் பதிவுகள் இடைநிறுத்தம்

311

இரண்டு விளையாட்டு சங்கங்கள் மற்றும் 03 விளையாட்டு சம்மேளனங்களின் பதிவுகளை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தி வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

1973 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க விளையாட்டுச் சட்டம் மற்றும் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோவிற்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் பிரிவு 32 மற்றும் 33 இன் கீழ் அதன் திருத்தங்கள் இதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

1. இலங்கை வில்வித்தை சங்கம்

2. இலங்கை கபடி கூட்டமைப்பு

3. இலங்கை மல்யுத்த சம்மேளனம்

4. இலங்கை பாலம் கூட்டமைப்பு

5. இலங்கை ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சங்கம் ஆகிவற்றின் பதிவு தற்காலிகமாக இடைநிறத்தப்பட்டுள்ளன.

  WhatsApp Channel: https://rb.gy/0b3k5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here